“Mỡ ơi, mỡ ở với bà, bà để bà chửa, chứ bà không giảm cân!!!”